Ogólnopolski Konkurs PTTK „Gmina Przyjazna Rowerzystom”

Regulamin Ogólnopolskiego  Konkursu  
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Gmina Przyjazna Rowerzystom”
I. CELE
Celem Konkursu jest uhonorowanie gmin sprzyjających turystyce rowerowej poprzez:
- zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających,
- prezentacja działań związanych z:
a) inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy itd.), miejsca postojowe, noclegowe, itp.;
b) promocją w postaci wydanych map, przewodników, informacji na stronach gmin i innych portalach;
c) popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla wszystkich zainteresowanych tą formą turystyki.
II. WARUNKI KONKURSU
1.      Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach gmin / liczby mieszkańców: do 10 tys., do 50 tys., do 100 tys. i powyżej 100 tys..
2.      Laureaci w poszczególnych kategoriach   zostaną uhonorowaniCertyfikatamiGmina Przyjazna Rowerzystom”, które zostaną wręczone  podczas   podsumowania Roku Turystyki Rowerowej .
3.      Zgłoszenia kandydatów w konkursie mogą dokonać gminy, organizacje pozarządowe lub inne instytucje.
4.      W zgłoszeniu udziału w konkursie należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m.in. długość dróg rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych), w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących portali, wykaz organizowanych imprez (rajdy, zloty) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o Certyfikat, w tym o przedsięwzięciach planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.
5.      Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z materiałami uzupełniającymi, dokumentującymi różne działania (mapy, foldery, fotografie) należy przesyłać do 15 października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Karta zgłoszenia w konkursie do pobrania ze strony www.narowerze.pttk.pl.
6.      Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołane przez organizatora Jury w terminie do 5 listopada 2012 r., a wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.narowerze.pttk.pl.
7.      Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatorów. 
 
»» formularz zgłoszeniowy
»» regulamin konkursu w pdf

Patronat honorowy


 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny

.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.